Algemene voorwaarden

Afdeling Events is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 51445581.

Offerte
Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze afgesproken periode vervalt de offerte en eventuele opties. Alle genoemde bedragen in deze offerte zijn exclusief BTW.

Wijzigingen
Wijziging aantal personen: het door u opgegeven aantal personen kan tot 7 dagen voor aanvang van het evenement kosteloos worden verminderd indien de totale wijziging niet meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijk aantal zoals vermeld in de overeenkomst. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk of per mail worden doorgegeven.

Verhogingen van het aantal personen dienen altijd zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan Afdeling Events.
Op bijstelling tot 3 dagen voor het evenement kunnen geen garanties worden afgegeven.

Locatie reserveringen
Bij de huur van locaties door Afdeling Events namens derden zijn de algemene voorwaarden en condities van de betreffende locatie eveneens van toepassing.

Dieet/Allergie
Dieetwensen en allergieën dienen een week voor aanvang van het evenement te worden doorgegeven.

Betalingscondities
Bij opdrachten met een omzetbedrag lager dan € 50.000,- ontvangt u een voorschotnota ten bedrage van 10% van het begrote bedrag vermeerderd met de BTW. Dit voorschot dient binnen 10 werkdagen na ondertekening van de offerte te zijn voldaan. 21 dagen voor aanvang van het evenement ontvangt u een tweede voorschotnota van 70% van het begrote bedrag vermeerderd met de BTW. Dit voorschot dient 7 dagen voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. De laatste 20% van het begrote bedrag en de eindafrekening worden na afloop van het evenement gefactureerd en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Bij opdrachten met een omzetbedrag horen dan €50.000,- ontvangt u een voorschotnota ten bedrage van 15% van het begrote bedrag vermeerderd met de BTW. Dit voorschot dient binnen 10 werkdagen na ondertekening van de offerte te zijn voldaan. 21 dagen voor aanvang van het evenement ontvangt u een tweede voorschotnota van 75% van het begrote bedrag. Dit voorschot dient 7 dagen voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. De laatste 10% van het begrote bedrag en de eindafrekening worden na afloop van het evenement gefactureerd en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Indien de voorschotnota’s niet binnen de gestelde termijn worden voldaan, behoudt Afdeling Events het recht om het evenement te annuleren. Eventuele kosten zullen op de opdrachtgever worden verhaald.

Artiestengages worden direct na boeking gefactureerd en dienen per omgaande betaald te worden.

Het bankrekeningnummer waarop u uw betalingen kunt verrichten is:
Rekeningnummer: 1591.02.804 ten name van Afdeling Events te Barneveld.

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij uw betaling het factuurnummer te vermelden.

Meerwerk
Mocht er tussen het moment van ondertekenen van de orderbevestiging en de evenementdatum, dan zullen wij hier steeds een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever vragen. De extra kosten worden in dat geval gelijktijdig met de eindnota gefactureerd.


Annulering
Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor de annulering van deze reservering het volgende:
- Bij annulering meer dan 4 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding te betalen aan Afdeling Events.
- Bij annulering meer dan 3 maanden voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde (incl. BTW) aan Afdeling Events te betalen.
- Bij annulering meer dan 2 maanden voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde (incl. BTW) aan Afdeling Events te betalen.
- Bij annulering meer dan 1 maanden voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde (incl. BTW) aan Afdeling Events te betalen.
- Bij annulering meer dan 14 dagen voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde (incl. BTW) aan Afdeling Events te betalen.
- Bij annulering meer dan 7 dagen voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 90% van de reserveringswaarde (incl. BTW) aan Afdeling Events te betalen.
- Bij annulering 7 dagen of minder voor het bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Afdeling Events te betalen.

Reclames
Eventuele reclames dienen schriftelijk binnen 4 werkdagen na het evenement te zijn ingediend.

Overmacht
Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan Afdeling Events na kennisgeving aan de klant haar uitvoering geheel of gedeeltelijk annuleren. In ieder geval gelden als situatie van overmacht:

- Overheidsbepalingen en –verzoeken die dienen te worden nageleefd
- Onlusten
- Stakingen
- Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen
- Het uitvallen van de installaties welke noodzakelijk zijn voor een degelijke uitvoering van onze diensten
- Brand
- Ongevallen

Hygiëne
Het culinaire product van Afdeling Events wordt volgens hoge hygiënische standaarden, zoals gesteld in het HACCP kwaliteitssysteem (Hazard Analyses Critical Control Point) uitgevoerd.

BUMA
De opdrachtgever dient, als eindgebruiker, de verschuldigde muziekrechten over het evenement rechtstreeks aan BUMA te betalen. De verantwoordelijkheid en het risico van de betaling van deze rechten liggen volledig bij de opdrachtgever, tevens eindgebruiker. Afdeling Events zal deze kosten dus niet meenemen in de facturering.

Algemeen
Wanneer door Afdeling Events ter beschikking gesteld of gehuurde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de klant het bedrag van de vervangingswaarde te voldoen aan Afdeling Events, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Afdeling Events en/of haar leveranciers.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten en geleverde diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing.

Afdeling Events is verantwoordelijk voor de totale verzorging en de levering van alle materialen, welke benodigd zijn voor een perfecte uitvoering van uw evenement.

© 2011 Afdeling Events. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten tot uitvoering van ideeën, scenario’s en sfeerverhalen zijn exclusief voorbehouden aan Afdeling Events en er mag niets plaatsvinden zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming.